Προϋποθέσεις για εγγραφή μέλους

Πλήρη Μέλη
Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΕΕΔΠ, πλήρες-τακτικό μέλος μπορεί να γίνει το φυσικό πρόσωπο που ασκεί ή ασχολείται πραγματικά και για δικό του συμφέρον με την Δραματοθεραπεία/Παιγνιοθεραπεία, που έχει αναγνωρισμένο τίτλο ή έχει τύχει εκπαιδεύσεως Δραματοθεραπευτή/Παιγνιοθεραπευτή, υφίσταται συστηματική εποπτεία και κάνει ή έκανε ατομική θεραπεία, ακολουθεί δε τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας της Ένωσης.

Σπουδαστικά Μέλη
Η ιδιότητα του Σπουδαστικού μέλους δίδεται σε άτομα που παρακολουθούν κάποια από τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα της ένωσης. Επιπλέον, χρειάζεται να παρακολουθούν τακτικά εποπτεία εγκεκριμένη από την Ένωση.

Επίτιμα Μέλη
Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι Εκπαιδευτές στην Δραματοθεραπεία/Παιγνιοθεραπεία ή πρόσωπα που ενδιαφέρονται, συνεισφέρουν στους στόχους της Ένωσης ή εργάζονται σε σχετικό κλάδο.

Η αίτηση για εγγραφή μέλους για οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εισάγεται για συζήτηση στη πρώτη συνεδρίαση και γίνεται αποδεκτή αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους παραπάνω όρους.